36
چهار شنبه 21 آبان 1399
شماره 8082
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

محله‌ها نفس تازه می‌کنند

فضای سبز تهران سال به سال کمتر می‌شود و سوی دیگر با رشد قارچ‌گونه آپارتمان‌ها، درختان کم و نای و نایژه‌های شهر مسدود شده و تنها بخشی از این ریه سبز باقی مانده و اگر دیر به دادش برسیم