سال نفت و تورم

نرخ تورم از 6.3 درصد در سال1351به 11.2 درصد در سال1352رسید
در بهار1352 فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران و جمهوری خلق چین گشوده شد.