دونیمه متفاوت

اکران دهه90 به روایت آمار و ارقام
سینما در دهه90 دو نیمه کاملا متفاوت دارد.