وقتی موراکامی از مد حرف می‌زند

مد و مدگرایی تاریخچه‌ای به قدمت خود بشر دارد. لباس‌ها و زیورآلاتی که نئاندرتال‌ها هم از آن استفاده می‌کردند زیر سایه‌ گونه‌ای از مدگرایی ابزاری و مبتنی بر نیاز‌های اولیه شکل گرفته است؛ اما در مجموع آنها هم در تعریف مد می‌گنجند.