صدور «پسماندکارت» برای شهروندان

اداره پسماند و تبدیل مواد شهرداری اقدام به صدور «پسماندکارت» ویژه شهروندان فعال و مشارکت‌جو کرده است.