خروج خوراکی‌ها از بحران قیمت‌ها

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کرد که به‌تدریج عطش رشد قیمت خوراکی‌ها فروکش می‌کند؛ خبری خوب برای مردم که اگر درست از کار درآید در آینده شاهد شتاب قیمت خوراکی‌ها و سبقت آنها از همدیگر نخواهند بود.