کمبودهای آموزشی در اولویت پیگیری است

دهیار روستای عمادآور پیگیری کمبودهای آموزشی و امکانات حمل‌ونقل روستا را جزء اولویت‌های دهیاری عنوان می‌کند. در گفت‌وگوی زیر «انسیه اسماعیلی» به نتایج پیگیری‌های دهیاری برای حل مشکلات روستا اشاره کرده است.