نگرانی بانک مرکزی آمریکا از گسترش ارزهای دیجیتال

جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا با حرف‌های خود تنش بسیاری را در بازار ارزهای دیجیتال به‌وجود آورد. به گزارش رویترز، او گفت که ارزهای دیجیتال خطراتی را برای ثبات مالی دارند و این بازار نیاز به تنظیم بیشتر و تضمین در مقابل افزایش جمعیت ارزهای بیشتر دارد.