30
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نخستین مرکز گلماند شمال تهران در منطقه ۲ افتتاح شد

پسماند خشک بدهید، گلدان بگیرید

از زمانی که قرار شد جداسازی زباله‌های خشک و تر از مبدأ یا بهتر بگوییم از همان آشپزخانه‌های ما صورت بگیرد، آموزش‌های متنوعی در سراهای محله و مدارس هم برگزار شد.