36
چهار شنبه 18 فروردین 1400
شماره 8189
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اگرچه نهاد شورایاری در سال گذشته روزهای پر فراز و فرودی را پشت سر گذاشت اما نمایندگان محلی محکم و ثابت‌قدم در عرصه خدمتگزاری درخشیدند
اگرچه نهاد شورایاری در سال گذشته روزهای پر فراز و فرودی را پشت سر گذاشت اما نمایندگان محلی محکم و ثابت‌قدم در عرصه خدمتگزاری درخشیدند
شورایاران از مردم و مسئولان شهری می‌خواهند که تعاملات را تا رسیدن به محله‌ای ‌آباد افزایش دهند

دغدغه‌های ۱۴۰۰ منطقه 16

اگرچه نهاد شورایاری در سال گذشته روزهای پر فراز و فرودی را پشت سر گذاشت اما نمایندگان محلی محکم و ثابت‌قدم در عرصه خدمتگزاری درخشیدند
دغدغه‌های ۱۴۰۰ منطقه 19

دغدغه‌های ۱۴۰۰ منطقه 19

اگرچه نهاد شورایاری در سال گذشته روزهای پر فراز و فرودی را پشت سر گذاشت اما نمایندگان محلی محکم و ثابت‌قدم در عرصه خدمتگزاری درخشیدند
دغدغه‌های ۱۴۰۰ منطقه 20
دغدغه‌های ۱۴۰۰ منطقه 20
اگرچه نهاد شورایاری در سال گذشته روزهای پر فراز و فرودی را پشت سر گذاشت اما نمایندگان محلی محکم و ثابت‌قدم در عرصه خدمتگزاری درخشیدند