بازار داغ گیس‌های میلیونی

کرونا دست از سرمان برنداشته است و وضعیت رعایت فاصله اجتماعی بازارها و بازارچه‌ها خوب نیست