38
چهار شنبه 18 فروردین 1400
شماره 8189
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با اجرای طرح‌های توسعه روستایی و رونق جاذبه‌های گردشگری و اقتصادی

بازگشت زندگی به خانلق

این روزها مهاجرت رو به افزایش روستاهای شهرری از مشکلات مهم و اساسی است که باعث خالی شدن روستاها از ساکنان بومی و افزایش اتباع غیرمجاز در آنها شده است.