34
چهار شنبه 18 فروردین 1400
شماره 8189
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ساکن محله نفرآباد در مجامع علمی داخلی و بین‌المللی جایگاهی ممتاز دارد

پدر قنات ایران فرزند خلف ری

وقتی پرسشی ذهن «جواد صفی‌نژاد» را مشغول می‌کند تا به پاسخ آن نرسد آرام نمی‌گیرد.