شهردار سازندگی در اوین

5_غلامحسین کرباسچی
در دادگاه با جمله «اجازه بدهید کلام من منعقد شود!» مشهور شد؛ غلامحسین کرباسچی هم شهرداری بود که راه صندلی شهرداری‌اش مستقیم به سلول زندان منتهی شد.