32
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سید محمد بهشتی عضو عالی شورای میراث فرهنگی و گردشگری:

بحران مدنیت  در منطقه 22 را جدی بگیرید

شهر، تنها یک سکونتگاه نیست بلکه‌آبادی است که روح اجتماع در آن دمیده است و هویت می‌گیرد.