123
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت وقایع تاریخی و طبیعی که در خاطرات اهالی غرب تهران ثبت شده است

طغیان رودخانه خلک تا ریزش سقف فرودگاه

غرب تهران اگرچه با مرکز شهر فاصله زیادی داشته و بیشتر قریه‌ها و دهات آن را احاطه کرده بود با این حال دستخوش تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی زیادی بوده است.