36
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بناهای تاریخی غرب پایتخت را دریابید

میراث ماندگار

همه تهران پل، بزرگراه، خیابان و سازه نیست. بلکه این شهر از محله‌های قدیمی شکل گرفته که هویت این شهر را می‌سازد. در محله‌های قدیمی غرب پایتخت که قدم بزنید، خواهید دید که علاوه بر برج آزادی که نماد ملی هم است