38
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
این چهره‌های فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تحولات تاریخی و سبک زندگی محله‌های غربی تهران داشته اند

بزرگ مردان نیک‌اندیش

به همان میزان که تهران در چند قرن اخیر مرکز تحولات و حوادث بوده، شاهد رشد و پرورش چهرهای برجسته و تأثیرگذار بر فرهنگ کشور نیز بوده است. در ادامه مروری کوتاه بر برخی چهره‌های شناخته شده و تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی می‌اندازیم که ساکن غرب تهران بودند.