34
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کارشناسان هم محله ای از اهمیت بناهای تاریخی و طبیعت بکر روستاهای غرب پایتخت می گویند

گنج های فراموش شده

هنگامی که از آثار تاریخی و بناهای قدیمی و هویت تهران حرفی زده می‌شود، بیشتر محله‌های مرکزی پایتخت به ذهن می‌رسد و بناهای تاریخی زیادی که در این محدوده ثبت ملی شده‌اند.