28
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هویت از دست رفته ساختمان‌های شهر در گفت و گو با گیتی اعتماد، معمار

سودجوها برند معماری تهران را از بین بردند!

ساختمان‌های یک شهر با شناسنامه‌ای از معماری‌هایشان بخشی از کالبد محیطی و فیزیکی شهر محسوب می‌شوند که بیانگر بسیاری از ارزش‌های فرهنگی، سنت‌ها و در یک نگاه کلی، ترسیم‌کننده الگوی معماری محله‌های آن هستند.