دلار عقب‌نشینی کرد

پس از چند هفته صعود افراطی، دیروز قیمت هر دلار آمریکا از مرز 30هزار تومان عقب‌نشینی کرد و تا لحظه تنظیم این گزارش به 28هزارو‌200تومان رسید.