فراز و فرود

محمود احمدی‎‌‎نژاد، 3تیر 1384، رئیس‎‌‎جمهور شد
وقتی رئیس‎‌‎جمهور شد، سیل تحسین و تجلیل بود که به‎‌‎سویش روانه شد و روی‎‌‎کارآمدنش را دست الهی دانستند، اما وقتی کاخ ریاست‎‌‎جمهوری را تحویل داد، دیگر چندان مقبول و محبوب دوستان و دوستدارانش نبود.