38
چهار شنبه 1 بهمن 1399
شماره 8140
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
قناد جوان هم‌محله‌ای قصد دارد شکلات‌های مهربانی بین کودکان کار توزیع کند

کسب و کار خوشمزه

در دوران کودکی شکلات برایش حکم خوشمزه‌ترین خوراکی را داشت.