خسته از کرونا، بیکاری و نگاه‌های نامهربان

چشم‌های فرو رفته‌اش در صورت آفتاب سوخته‌اش آرام و قرار ندارد و مراقب است که اگر کسی برای بردن کارگر به آنجا سر زد جا نماند.