فضای مرده برای بی‌خانمان‌های زنده

در تعریف شهرسازی و معماری آن؛ هر بخش از«فضای شهری» چنانچه با زندگی و تعاملات اجتماعی شهروندان نسبتی نداشته باشد بی‌هیچ تعارفی فضایی مرده است.