30
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
شماره 8223
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
محله علی‌آباد پاکدانه ۳۰۰ کارگاه تولیدی دارد

یک راسته صد مشکل

قدمت محله به گفته اهالی آن به حدود 60سال قبل برمی‌گردد.