با مردم / نظارتی بر قیمت‌های مراکز روانشناسی و مشاوره نیست

در شرایطی که بسیاری از مردم به روانشناسی و مشاوره نیاز دارند و در خانه ماندن و بی‌تحرکی شمار زیادی از مردم را بیمار و پریشان کرده است، تعدادی از مراکز مشاوره و روانشناسی با افزایش قیمت‌ها به جای کمک به شرایط، مردم را ناچار به پرداخت هزینه‌هایی می‌کنند که تاکنون در سبد آنها جایی نداشته و پیش‌بینی هم برای آن نشده است.