21
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مخلوط امیرارسلان و کنت منت کریستو

یادداشت اول
آنچه امروز میراث ادبی ما در زمینه داستان‌های مردمی را تشکیل می‌دهد ریشه در سنت‌های ادبی رایج قصه‌گویان قدیم پارسی به همراه تأثیرات جریان‌های رایج ادبی جهان دارد.
ویژه
در نیمه ابتدایی سده سنگ و الماس ما با ابرروایت‌هایی چون کودتا، جنگ، اشغال و خفقان روبه‌رو بوده‌ایم و هر چه خوانده‌ایم از سیاستمداران و بزرگان عرصه‌های دیگر بوده و چیزی که کمتر دیده‌ایم مردمان عادی بوده‌اند.

پاورقی؛از اسلاف تا اخلاف

گزارش یک
چاپ سرگذشت‌های خارجی ترجمه‌شده در روزنامه‌های عهد ناصری؛ در عهد ناصری سرگذشت‌هایی مانند «احوال کریستف کلمب کاشف آمریکا» ترجمه«صنیع‌الدوله» و «ژرژ انگلیسی عاشق مادمازل مارتی پاریسی» ترجمه «ذکاء‌الملک فروغی» در روزنامه «اطلاع» به‌تدریج چاپ می‌شدند.