30
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 9 از چشم‌اندازها و برنامه‌های شهرداری در تکه نهم پایتخت می گوید

بهترین نسخه فرهنگی سرمایه‌گذاری روی نهادهای مردمی

فرهنگ، زیربنای انسجام و همبستگی جوامع از خرد تا کلان است.