34
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرور خاطرات خواندنی و جذاب معلم‌ها و شاگردان نخستین مدرسه کن

چوب معلم گل بود

حدود یک قرن از ساخت نخستین مدرسه در غرب «تهران»، می‌گذرد. هنوز هم نخستین مدرسه محله «کن» سرپا است و صدای شیطنت دانش‌آموزان شنیده می‌شود