09
دو شنبه 5 آبان 1399
شماره 8069
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مأموریت فرهنگی ارفعی

یادداشت
کتیبه‌ها و الواح باستانی پیغام‌هایی است که به جای بعد مکان، بعد زمان را درنوردیده که به ما برسد و سواد و بیاضش زمانی برای ما مهم و خواندنی می‌شود که خود را مخاطب آن احساس کنیم.
ویژه
خط، نمودی از مدنیت و تمدن هر سرزمین کهن است؛ عنصری که گاه تا زبان امروز ملل باقی مانده است و در بسیاری از جوامع کهن الگوهای متفاوتی را در طول تاریخ به‌خود دیده است.

نکوداشت نامه‌رسان عهد باستان

عبدالمجید ارفعی، مترجم منشور کوروش و الواح هخامنشی در جدال با کروناست
میراث فرهنگی
پروفسور عبدالمجید ارفعی، کتیبه‌خوان عیلامی و متخصص زبان‌های باستانی است.