10پاورقی که ازخواندنشان ضرر نمی‌کنید

«آفت» را مهم‌ترین اثر مستعان می‌دانند. او در این داستان بلند که بی‌وقفه از سال 1330 تا 1336 طی 300 شماره در مجله تهران مصور چاپ شد، به سراغ خانواده‌‌ای اعیانی در سال‌های پس از جنگ جهانی اول رفت.