تأمین برق کمپر یک استارت‌آپ با انرژی خورشیدی

ساخت کمپر کاملاً برقی زمانی آسان‌تر می‌شود که آن کمپر برای حرکت به سمت محل موردنظر به نیروی محرکه زیادی احتیاج نداشته باشد.