دنیای شیرین انتظار

دایی‌غفور در بوی پیراهن یوسف چگونه ماندگار شد
قبر بدون جنازه را با اصرار خانواده، پر از خاک کرده و سنگ روی آن گذاشته تا نشانی باشد از یوسف گمگشته.