28
سه شنبه 14 بهمن 1399
شماره 8151
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همسایگی با بازار بزرگ تهرانجای جای منطقه ۱۴ را به پارکینگ تبدیل کرده است

دردسر بزرگی به نام جای پارک

تهران این روزها با رشد فزاینده خودروها، بیشتر از آنکه فضایی برای زندگی باشد، به پارکینگ بزرگی تبدیل شده است که در هر جای آن ماشین پارک کرده‌اند.