سقف افزایش اجاره‌بها شکست

همسان‌سازی قیمت بازار اجاره با قیمت مسکن با شتاب بی‌رحمانه‌ای در حال انجام است و در شرایطی که میانگین قیمت مسکن صعود مداومی در پیش گرفته، بازار اجاره نیز از افزایش پی‌درپی قیمت‌ها در امان نمانده است.