28
یکشنبه 20 مهر 1399
شماره 8059
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دیدار با دختر همه فن‌حریف و رکوردشکن هم محله‌ای

فریسا و چهل فرسنگ زیردریا

از همان دوران کودکی وقتی به آسمان نگاه می‌کرد، سودای پرواز در سر داشت. عاشق داستان‌های علمی‌‌0 تخیلی «ژول ورن» بود و با خواندن هر داستان غرق در رویای قهرمان قصه می‌شد. آرزو داشت به جای یکی از این قهرمانان داستان بود که در بی‌وزنی آسمان و دریا سجده شکر خدا را به جا می‌آورد.