34
یکشنبه 20 مهر 1399
شماره 8059
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
به مناسبت روز وقف گشتی در موقوفات پهنه مرکزی پایتخت زده‌ایم

وقف، چراغی که خاموشی ندارد

بر اساس آیات قرآنی مَثَل کسانی که اموالشان در راه خدا انفاق می‌کنند، همانند دانه‌ای است که 7 خوشه برویاند و در هر خوشه‌ای صد دانه باشد.