کیوسک/375کشته درتوفان ویرانگر فیلیپین

روزنامه نیویورک‌تایمز در صفحه اول خود با به تصویر کشیدن خانه‌ها و ساختمان‌های ویران شده در مناطق ساحلی فیلیپین نوشته که این توفان نواری از ویرانی به جا گذاشته است.