عدد خبر/ 42/ 30 درصد

از افراد مستقر در مراکز نگهداری شبانه‌روزی سالمندان و معلولان، دوز سوم واکس کرونا را دریافت کرده‌اند.