دربست تا قله

شمیران همیشه مقصد گردشگری پایتخت‌نشینان بوده و هست.