غیبت قهرمان در پیش‌بینی اسکاری

ورایتی بختی برای فیلم فرهادی جهت حضور در میان 5نامزد نهایی متصور نیست
ورایتی پیش‌بینی خود را از 5 نامزد نهایی اسکار 2022در رشته بهترین فیلم بین‌المللی در اسکار 2022 انتشار داد.