بحران افغانستان و مسئله استقلال اروپا

عملکرد آمریکا در نحوه مدیریت خروج نیروهای غربی از افغانستان، جای هیچ دفاعی از دولت جو بایدن باقی نمی‌گذارد.