25
چهار شنبه 24 شهریور 1400
شماره 8315
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادی از دکتر داروسازی که تا آخرین روزهای عمرش دست از کار خیر برنداشت

نسخه‌های مهربانی دکتر داود

روی سوگندی که خورده بود ماند و تا آخرین لحظه زندگی در خدمت بیماران بود.