35
چهار شنبه 24 شهریور 1400
شماره 8315
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
این گزارش ادای دینی است به دکتر «حسین کریمان» که اخیراً یکی از خیابان‌های ری به نامش مزین شده است

صاحب «ری باستان» فرزند آهار بود

تاریخ تهران و حتی ایران به ری کهن مدیون است و تاریخچه این شهر باستانی شناسنامه پرافتخار پایتخت ایران به شمار می‌آید، اما ری باید قدردان «حسین کریمان» باشد که هویت فراموش شده و خاک گرفته‌اش را از گذشته‌های خیلی دور ذره ذره جمع‌آوری کرد و بدون زنگار و غبار در کتاب درخشان «ری باستان» به نمایش گذاشت.