30
چهار شنبه 24 شهریور 1400
شماره 8315
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آرزوی چند ساله اهالی روستا برآورده شد

آب تهران به «مرتضی گرد» رسید

طرح بزرگ آبرسانی و اتصال روستای ۴۰ هزار نفری مرتضی‌ گرد به شبکه سراسری آب تهران و آغاز ساخت مخزن جدید ۴ هزار‌مترمکعبی یکی از اتفاقات خوش روزهای اخیر در منطقه ۱۹ بود.