وزیر پیشین فرهنگ افغانستان: گنجینه باختر را پنهان کرد‌یم

سقوط دولت پیشین افغانستان تا تثبیت قدرت دوباره طالبان بر آن کشور 3 روز خلأ قدرت در افغانستان ایجاد کرد و در این مدت تلاش‌ها برای نجات کامل آثار تاریخی افغانستان به نتیجه نرسید.