صاحب «ری باستان» فرزند آهار بود

تاریخ تهران و حتی ایران به ری کهن مدیون است و تاریخچه این شهر باستانی شناسنامه پرافتخار پایتخت ایران به شمار می‌آید، اما ری باید قدردان «حسین کریمان» باشد که هویت فراموش شده و خاک گرفته‌اش را از گذشته‌های خیلی دور ذره ذره جمع‌آوری کرد و بدون زنگار و غبار در کتاب درخشان «ری باستان» به نمایش گذاشت.