سفر آزاد است اما نروید!

رنگ‌بندی کرونایی شهرها، 2روز پیش اعلام شد. براساس این رنگ‌بندی، سفر به 91درصد از شهرهای کشور در نوروز آزاد شد. پلیس راهنمایی و رانندگی هم به‌خودروهای غیربومی شهرهای نارنجی و قرمز مهلت سه‌روزه برای تخلیه داد.