قاتل زن‌بابا صحنه جنایت را بازسازی کرد

«پدرم فوت شده بود و با همسر دومش بر سر ارثیه و خانه پدری‌ام اختلاف داشتیم.